ปฏิทินการบันทึกคะแนนในระบบ SGS Online  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566  (ปรับปรุง ณ วันที่ 12 .. 66)